Mediacje

Koordynator do spraw mediacji SSR w Gorzowie Wlkp. Łukasz Staszak – tel.: 95 725 68 36

Informacja o mediacji dla stron postępowania sądowego – Mediacje na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości


Listy mediatorów:

1. Polska Izba Mediatorów - aktualizacja 14.07.2016 r. - plik pdf.

 

2. Lista stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122)

 

3. Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów - Aktualna lista mediatorów stałych - 2016 r. - plik pdf.

 

4. Mediatorzy w sprawach karnych okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:

Lp. Imię i nazwisko Adres Telefon
1. Marzena Korzeniewska - Antropik

Grąsy 34

66-520 Dobiegniew

698-812-125
2. Anita Kumecka

ul. 1-go Maja 6/10

69-100 Słubice

693-202-474
3. Rafał Zapadka

ul. Łokietka 7/4

66-400 Gorzów Wlkp.

95-736-77-16
4. Małgorzata Żółno

ul. Bogusławskiego 25/5

66-400 Gorzów Wlkp.

95-729-43-52
502-546-616


5.Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

Lp. Imię i nazwisko Adres Telefon
1. Sabina Kamińska

ul. Pogodna 23

66-415 Santocko

791-929-343
2. Wioletta Krasicka

ul. Zabytkowa 5/5

66-400 Gorzów Wlkp.

791-613-792
3. Dorota Podolska

ul. Tęczowa 30

66-415 Kłodawa

693-142-422


6. Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji "Impuls"

Lp. Imię i nazwisko Adres Telefon
1. Beata Łysiak

ul. Poznańska 10

66-520 Dobiegniew

696-426-192
2. Paweł Łysiak ul. Poznańska 10

66-520 Dobiegniew

600-854-359
3. Joanna Szponarska ul. Matejki 26/1

66-400 Gorzów Wielkopolski

668-809-769
4. Jędrzej Kudelski ul. Sosnowa 27

71-468 Szczecin

793-128-364


7. Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji „IMPULS” Szczecin (plik PDF) - pozostali mediatorzy.


8. Krajowe Stowarzyszenie Negocjacji i Powiernictwa „MEDIATOR agere-de” z siedzibą w Przygędzy. Zakres mediacji: sprawy cywilne, gospodarcze, prawo pracy, rodzinne:

Lp. Imię i nazwisko Telefon Adres e-mail
1. Joanna Chat 505-753-825 jc@hoga.pl
2. Anna Polaszewska    
3. Beata Rudzińska 669-043-237 beata.rudzinska@vp.pl
4. Robert Rudziński   robert.rudzinski@vp.pl
5. Agnieszka Staszczyk   a.staszczyk@onet.eu
6. Krzysztof Staszczyk   k.staszczyk@onet.pl

 

9. Lista mediatorów Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie (plik pdf)Mediatorzy w sprawach cywilnych

W związku z wejściem w życie z dniem 10 grudnia 2005 r. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005, Nr 172 poz. 1438), w celu usprawnienia i przyspieszenia postępowania cywilnego, do prawa procesowego cywilnego wprowadzono instytucję mediacji. Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom - stronom postępowania.

W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej, po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 18315 k.p.c). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywać też będzie bieg przedawnienia (art. 123 § 1 k.c). Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego i nie prowadzi listy takich mediatorów. Wybór osoby mediatora pozostawiono stronom. Wyjątek wprowadzono tylko w tych przypadkach, gdy do mediacji kierować strony będzie sąd. W tych sprawach sąd, dla przyspieszenia postępowania może wyznaczyć mediatora (art. 183 9 k.p.c).

Mediatorem w sprawach cywilnych może być zasadniczo każdy, mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający w pełni z praw publicznych (art. 183 2 § 1 k.p.c). Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów, a informacje o listach stałych mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazują Prezesowi Sądu Okręgowego (art. 183 2 § 3 i 4 k.p.c). Mediatorami mogą być również osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno - konsultacyjne, zgodnie z art. 436 § 3 k.p.c.Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020)


Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. biegle włada językiem polskim;
 5. nie była karana za przestępstwo umyślne;
 6. posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.


Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna:

 1. Złożyć wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji
 2. Aktualne zaświadczenie o niekaralności
 3. Udokumentować umiejętności likwidowania konfliktów
 4. Złożyć odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa
 5. Dać rękojmię należytego wykonywania obowiązków (w formie oświadczenia)Mediatorzy w sprawach nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591)

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:

 1. ukończyła 26 lat,
 2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 7. odbyła szkolenie dla mediatorów.


Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:

 1. Czynny zawodowo:
  1. sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
  2. adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
  3. komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
  4. funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
  5. pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
  6. pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 1. Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.


Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna:

 1. Złożyć:
  1. Wniosek skierowany do Prezesa SO o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa
  3. Aktualne zaświadczenie o niekaralności
 1. Udokumentować umiejętność likwidowania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich
 2. Odbyć szkolenie dla mediatorów (przedstawić świadectwa lub dyplomy ukończenia)
 3. Dać rękojmię należytego wykonywania obowiązków (w formie oświadczenia)


Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym pok 326 Elżbieta Łazar. W przypadku gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.