Zasady funkcjonowania sądu od 25 maja 2020 r.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w  Gorzowie Wlkp. nr 19/20 z dnia 22.05.2020r.

W związku z trwającą pandemią, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa
SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 878) i na podstawie art. 9a §1 i art. 54 §2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020. 365 j.t.) od dnia 25 maja 2020r.:

1. Z dniem 25 maja 2020 roku przywraca się funkcjonowanie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w zakresie działalności orzeczniczej.
2. W budynku Sądu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynku Sądu nie mogą przebywać osoby, które cierpią na chorobę zakaźną, przebywają z osobą/osobami odbywającą/odbywającymi kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Osoby wchodzące do Sądu zobowiązane są do:
- poddania się pomiarowi temperatury ciała,
- wykonania dezynfekcji rąk (płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest na wejściu do Sądu oraz przy salach rozpraw),
- zasłonięcia ust i nosa (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, odzież lub część odzieży, kask ochronny, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
4. Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników ochrony sądu, którzy uprawnieni są do odmowy wstępu do budynku Sądu osobom, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała na poziomie 38 0 C i więcej oraz wykazujących oznaki choroby zakaźnej.
5. W przypadku, gdy odmowa wstępu dotyczy osób zawiadomionych lub wezwanych na rozprawę lub posiedzenie, pracownik ochrony zawiadamia o tym fakcie niezwłocznie właściwego kierownika sekretariatu.

6. W budynku Sądu może jednorazowo przebywać nie więcej niż 60 interesantów (osób wezwanych lub zawiadomionych). Kontrolę ilości osób przebywających w sądzie przeprowadzać będą pracownicy ochrony.
7. W przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w ust. 1, pracownik ochrony jest upoważniony do czasowej odmowy wstępu do budynku sądu, o czym niezwłocznie zawiadamia właściwego kierownika sekretariatu.
8. Osoby wezwane lub zawiadomione będą wpuszczane do budynku Sądu najwcześniej na 15 minut przed planowaną rozprawą lub posiedzeniem.
9. Interesanci przebywający w budynku Sądu zobowiązani do zachowania dystansu 2 metrów, jak też na korytarzu i salach rozpraw mogą zajmować jedynie wyznaczone miejsca siedzące.
10. Prokuratorzy są upoważnieni do korzystania z wyznaczonego dla nich pomieszczenia celem oczekiwania na kolejną rozprawę lub wypoczynku. Udostępnienie akt sądowych prokuratorom winno się odbywać w tylko w tym pomieszczeniu.
11. W odniesieniu do spraw rozpoznawanych na rozprawach i posiedzeniach jawnych na salach rozpraw wprowadzam ograniczenie obecności w Sądzie jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań sądowych).
12. Osoba, która chce wziąć udział w rozprawie lub posiedzeniu w charakterze publiczności powinna na trzy dni przed terminem danej sprawy złożyć pisemny wniosek o umożliwienie jej obecności na Sali rozpraw. Ostateczną decyzję o wpuszczeniu takiej osoby na salę rozpraw podejmuje przewodniczący rozprawy mając na względzie zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego.
13. Przeprowadzenie rozpraw i posiedzeń w budynku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. powinno się odbywać przy pełnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa uczestników rozprawy i posiedzenia.
14. Rozprawy i posiedzenia w poszczególnych sprawach powinny być przeprowadzone z zachowaniem odstępu czasowego 10 minut pomiędzy poszczególnymi sprawami celem umożliwienia wyjścia uczestników jednej rozprawy lub posiedzenia i wejścia kolejnych z zachowaniem koniecznego dystansu pomiędzy nimi. W czasie przerw należy każdorazowo salę przewietrzyć oraz poddać dezynfekcji meble, klamki, poręcze, urządzenia lub przyrządy, z którymi mieli styczność uczestnicy postępowań.
15. Na salę rozpraw nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy. W przypadku konieczności skorzystania z przyborów/przedmiotów typu długopis, komputer, należy korzystać z przedmiotów własnych. Zabrania się pożyczania osobom trzecim ww. przedmiotów. W przypadku przedmiotów używanych wspólnie, przedmiotów wielokrotnego użytku, zaleca się dezynfekowanie tych przedmiotów.
16. Na rozprawę wejść mogą wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, odzież lub część odzieży, kask ochronny, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości). Ponadto osoby wchodzące na salę są zobowiązane do dokonania dezynfekcji rąk bądź też do założenia rękawiczek ochronnych.
17. Ze względów bezpieczeństwa rekomenduję odstąpienie od nagrywania rozpraw i posiedzeń. Ostateczna decyzja należy w tym zakresie do przewodniczącego posiedzenia lub rozprawy. W przypadku, gdy rozprawa jest nagrywana należy bezwzględnie po zakończeniu danej sprawy poddać dezynfekcji mikrofony przeznaczone dla uczestników postępowań oraz świadków.
18. Zakazuje się bezwzględnie wstępu do sekretariatów sądowych osobom, które nie są zatrudnione w Sądzie Okręgowym.
19. W Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. mogą przebywać w tym samych czasie 2 osoby, z wyłączeniem osób realizujących zadania sądu w zakresie obsługi interesantów.
20.W Punkcie Krajowego Rejestru Karnego, w Biurze Podawczym oraz Kasie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. może przebywać w tym samym czasie tylko 1 obsługiwana osoba.
21. W celu skorzystania z czytelni akt, uczestnicy stron procesu muszą skontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów w celu umówienia godziny udostępnienia akt. Terminy udostępnia akt będą podlegały rezerwacji, zaś ich przegląd będzie odbywał się o pełnych godzinach. Jednorazowo w czytelni akt będzie mogła przebywać 1 osoba.
22. Inspektor do spraw obrotu prawnego obsługuje interesantów telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty. Przyjęcia interesantów należy ograniczyć jedynie do niezbędnego minimum i tylko do sytuacji, gdy obecność interesanta w sądzie jest nieodzowna oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu daty i godziny wizyty. O konieczności przyjęcia interesanta inspektor zawiadamia pracowników ochrony.
23. Na podstawie §39.1. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych i art. 94 pkt 2a Kodeksu pracy ustalam od dnia 25 maja 2020r. godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. od godz. 7:15 do godz. 15:15.
24. Do odwołania nie prowadzi się dyżurów poniedziałkowych do godz. 18-ej.
25. Korespondencja wpływająca do Sądu poddawana jest kwarantannie.
26. Skargi administracyjne składane są jedynie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie. Do odwołania nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.
27. Z dniem 25 maja 2020r. tracą moc zarządzenia: nr 18/2020 z dnia 14 maja 2020r.; nr 17/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r.; nr 15/2020 z dnia 31 marca 2020r. oraz 13/2020 z dnia 12 marca 2020r.

Rejestr zmian dla: Zasady funkcjonowania sądu od 25 maja 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d